Статистика заказов

Заказ

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Організація судових та правоохоронних органів
Тема работы: Предмет, основні поняття й джерела курсу «Судові та правоохоронні органи України»
Срок выполнения: 30.09.2018
Краткое описание: Обсяг курсової роботи становить 25 – 35 сторінок (без додатків). Список джерел у Вас : три підручника, коли потрібно що найменш 20 джерел щоб написати курсову роботу, за структурою курсової робота повинна складатися з: 1) титульного аркуша; 2) змісту; 3) вступу; 4) основної частини; 5) висновків; 7) списку використаних джерел; 8) додатків (за необхідності). Зміст курсової роботи – це план курсової роботи, згідно з яким вона виконується, що містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, які мають заголовок, зокрема, вступу, загальних висновків, списку використаних джерел 4. Вступна частина курсової роботи повинна віддзеркалювати теоретичну роботу автора. У вступі курсової роботи розкривається актуальність теми дослідження, мета і завдання курсової роботи, визначається її об’єкт і предмет, методи дослідження та ступінь її наукової розробки. Розглянемо більш детально компоненти вступу: • актуальність теми (актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість проблеми), яка розкри¬вається шляхом аналізу та порівняння з відомими дослідженнями вибраної проблеми, визначення необхідності та доцільності дослідження для розвитку відповідної галузі; • мета і завдання курсової роботи – залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету та завдання курсової роботи, настільки вдалим буде її план, організація виконання, стиль викладу. Правильне визначення мети і завдань курсової роботи дасть змогу студенту визначити зміст курсової роботи, упорядкувати пошук аналізу матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань. Мета курсової роботи повинна бути тісно пов’язана з назвою її теми. На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи; • визначення об’єкта і предмета курсової роботи (додаток Е). Об’єкт – це загальний образ явища процесу, що вивчається (наприклад, нормативно-правові акти, економічна політика, соціальна робота і т. д.), предмет дослідження – це частина об’єкта, яка досліджується; • вибір методів проведення дослідження . (додаток Ж). У вступі визначають методи дослідження (способи), які використовувалися під час написання курсової роботи. Метод – це спосіб досягнення поставленої мети. Метод об’єднує суб’єктивні й об’єктивні аспекти пізнання. Дамо коротку характеристику основних загальнонаукових методів пізнання. Спостереження – це метод безпосереднього вивчення предметів і явищ шляхом реєстрації подій, явищ, ситуацій, фактів тощо за місцем їх безпосереднього виникнення. Порівняння – це метод виявлення відмінностей між об’єктами, знаходження в них спільного за допомогою органів чуття чи спеціальних пристроїв. Підрахунок – це метод знаходження числа, що визначає кількісне співвідношення однотипних об’єктів або їх параметрів, що характеризують ті чи інші властивості. Експеримент – це метод науково-дослідницької діяльності, в результаті якої перевіряється істинність гіпотез або виявляються закономірності об’єктивного світу. Під час експерименту дослідник втручається в процес, який він вивчає, з метою пізнання. При цьому одні умови досліду ізолюються, інші виключаються, а деякі підсилюються або послаблюються. Узагальнення – це метод визначення загального поняття, в якому відображається головне або основне, що характеризує об’єкти певного класу. За допомогою методу узагальнення утворюються нові наукові поняття, формулювання законів і теорій тощо. Абстрагування – це метод відвертання уваги в думках від несуттєвих властивостей, зв’язків, відношень предметів і виділення декількох сторін, що цікавлять дослідника. Абстрагування, як правило, здійснюється в два етапи. На першому етапі визначаються несуттєві властивості, зв’язки тощо, на другому – досліджуваний об’єкт замінюють іншим, більш простим, тобто спрощеною моделлю, яка зберігає головне в складному. Аксіоматичний метод – це метод побудови наукової теорії, при якому деякі твердження (аксіоми) приймаються без доведень і тоді використовуються для отримання решти знань (за певними логічними правилами). Аналіз – це метод пізнання, при якому предмет дослідження (об’єкт, властивості тощо) розкладається на окремі складові частини. Синтез – це метод поєднання окремих сторін предмета дослідження в єдине ціле. Аналогія – це один із методів наукового пізнання, за допомогою якого одержують знання про предмети і явища на основі їх подібності до інших. Гіпотетичний метод пізнання передбачає розроблення наукової гіпотези на основі вивчення суті досліджуваного явища за допомогою описаних вище способів пізнання. Потім формулюються гіпотези, складається схема алгоритму (моделі), здійснюються її вивчення, аналіз і розроблення теоретичних положень. У курсових роботах можна використовувати історичний метод пізнання. Цей метод передбачає дослідження виникнення, формування і розвитку об’єктів у хронологічній послідовності, у результаті чого дослідник одержує додаткове знання про процес, який вивчає. Доречним у курсових роботах буде використання холістичного методу пізнання, який передбачає застосування дуалістичної стратегії формування і трансформації системної цілісності. Крім методів, можна визначити рівні, засоби, правила і прийоми, які застосовувалися дослідником У вступі бажано зазначати також ступінь наукового розроблення проблеми. Остаточне редагування вступної частини роботи доцільно виконувати на завершальній стадії виконання, коли проблема, що досліджується, постає перед автором у повному обсязі. 5. Основна частина курсової роботи.(додаток И) Матеріал основної частини курсової роботи студент повинен викладати послідовно, логічно, взаємозв’язувати окремі його розділи, повністю розкриваючи тему роботи. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми курсової роботи. На основі аналізу емпіричних або звітних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, висвітлити досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого покращання діяльності об’єкта курсової роботи. У розділах основної частини дається: • огляд літератури за темою: окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за проблемою курсової роботи, висвіт¬люються нормативні, наукові та навчальні джерела, визначаються невирішені питання. При роботі над курсовою роботою необхідно звернути увагу і на таке питання, як розбивка тексту на абзаци. Кожен абзац повинен містити в собі певну думку, виражену однією чи кількома фразами або реченнями. Під час написання курсової роботи повинні даватися посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. 6. Висновки курсової роботи (додаток К) У висновках курсової роботи описуються найбільш важливі теоретичні та практичні результати курсової роботи, зокрема, формулювання проблеми (завдання), методи її дослідження, значення для науки і практики, рекомендації щодо наукового та практичного використання результатів для вдосконалення практичної діяльності, обґрунтування їх достовірності тощо . 7. Список використаної літератури (додатки Л, М) Використовуючи в курсовій роботі нормативні чи практичні матеріали, теоретичні положення інших авторів, студент має посилатися на відповідні джерела. Не допускаються категорично так звані „запозичення”, коли матеріали чи положення видаються за власний доробок студента. Не можна також допускати суцільного цитування відповідних джерел чи іншого їх надмірного використання. Список використаної літератури свідчить про сутність обізнаності студента з теми курсової роботи. До списку не заносяться ті джерела, на які немає посилань у тексті і які фактично не були використані студентом. Оформлювати список використаної літератури необхідно таким чином: Список використаної літератури розміщується в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією. Посилання наводять одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де зазначають порядковий номер джерела у списку використаної літератури, що подається або в алфавітному порядку, або в міру посилань, та відповідні сторінки джерела (наприклад: [5, с. 18], що означає п’яте джерело зі списку використаної літератури, текст посилання знаходиться на вісімнадцятій сторінці, або [8, с. 28 – 30], що означає восьме джерело зі списку використаної літератури, текст посилання знаходиться з двадцять восьмої по тридцяту сторінку). У випадках використання нормативних актів для посилання використовується тільки номер відповідного джерела зі списку використаної літератури (наприклад: [10], що означає десяте джерело зі списку використаної літератури, і якщо сторінки не зазначені, то це один із нормативних актів; або [15, 17, 22] – це означає, що використано три нормативних акти, які в списку використаної літератури зазначаються під номерами п’ятнадцять, сімнадцять, двадцять два) До списку використаних джерел рекомендується заносити основну та спеціальну літературу з теми, яка досліджується і на яку в роботі є посилання та виноски. Розміщувати матеріали в списку використаної літератури рекомендується в такій послідовності: 1. Нормативні матеріали. 2. Спеціальна література. 3. Практичні матеріали. 1. Нормативні матеріали. Під цим найменуванням дається перелік правових актів, які використані в курсовій роботі. Порядок розміщення нормативних актів залежить від їх юридичної сили. Найвищу юридичну силу має Конституція України. Вона відкриває перелік, потім ідуть міжнародні правові акти. Далі зазначаються використані закони, у тому числі кодекси, Укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти із зазначенням офіційного джерела, в якому вони опубліковані. Наприклад: 1. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50 – 51. – Ст. 384. 2. Кодекс адміністративного судочинства // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35. – Ст. 446. 3. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40 – 41. – Ст. 492. 4. Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні : указ Президента України від 12 травня 2009 року №299 – 09 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 14 травня. 5. Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи : указ Президента України від 22 червня 2009 року № 466/09 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 24 червня.
Количество страниц: 25 – 35
Язык написания: Укр.

Узнать цену для своей работы

Ваши отзывы

 • Заказывала впервые, сделали быстро и качественно ! Буду обращаться еще! Подробнее...
  01.04.19 08:24
 • Спасибо большое) Все быстро и качественно ! Подробнее...
  24.03.19 21:39
 • Супер Подробнее...
  24.02.19 13:52
 • Качественно, в сроки и с душой!)) Очень довольна!Желаю Вам процветания и по больше благода... Подробнее...
  29.01.19 17:20
 • Заказывала уже не раз курсовые, и могу сказать что, работы сделаны качественно, в сроки, в... Подробнее...
  29.01.19 17:16
 • Спасибо все очень классно Подробнее...
  07.12.18 12:09
1